Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum tartalmazza Kiss Gergely Christopher egyéni vállalkozó, Kisadózó (székhely: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 62/a., adószám: 69416893-1-33), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Instagram marketing szolgáltatás nyújtó weboldal (www.smvip.hu) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben bármelyik pontjával nem ért egyet, úgy kérjük ne vegye igénybe a szolgáltatásunkat.

Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Szolgáltató adatai:


Név: Kiss Gergely Christopher egyéni vállalkozó, Kisadózó
Székhely: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 62/a.
Kapcsolattartási adatok:
e-mail: info@socialmediavipassistance.com
telefon: 70/4284327
Nyilvántartási szám: 53153913 

Nyilvántartó hatóság: Gödöllői Járási Hivatal
Adószám: 69416893-1-33 

 

Tárhely-szolgáltató adatai:

 

Tárhely szolgáltató adatai 

Név: Wix.com Ltd. 

Székhely: PO box 40190 San Francisco, CA 94140 USA 

Elérhetőség: support@wix.com

weboldala: www.wix.com

 

Általános rendelkezések:


A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.
Jelen ÁSZF 2017. június 15. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a webshop felületén.

 

Az www.smvip.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

 

Recurring payments (Ismétlődő fizetés)


Az ismétlődő fizetési rendszer teljes mértékben a PayPal felelőssége alatt áll. Mind a szolgáltatást nyújtó, mind pedig az ügyfél saját fiókkal rendelkezik. A havidíj levonásáért a PayPal rendszere a felelős. Így, ha bármi probléma merül fel náluk lehet érdeklődni. A havidíj fizetése minden hónap ugyanazon napján esedékes, amely automatikusan levonásra kerül. A levont összeg az oldalon választott szolgáltatáscsomag árától függ. Miután a levonás megtörtént, a kifizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni. A feliratkozást a saját PayPal fiókján belül, tőlünk teljesen függetlenül is megteheti. Ebben az esetben a program leáll az adott profilon és csak újraaktiválási díj ellenében áll módunkban ismét elindítani.

Mind a személyes, mind pedig a banki adatokat a PayPal rendszere tárolja a fizetéssel kapcsolatban. 

 

Visszautalás

Abban az esetben történik, hogyha a hó végi statisztika azt mutatja, hogy nem értük el a minimálisan vállalt határt, ami havi 1200 a profilra irányított követő. Ez arányosan csökken azoknak, akik 2019-es árakkal veszik továbbra is igénybe a szolgáltatásunkat. Ha nem érjük el ezt a számot, arányosan visszautaljuk a különbségét a minimálisan vállalt és a ténylegesen teljesített számoknak. Pl. Ha egy olyan csomagnál, ahol 1200 a vállalt minimális irányított követő szám, de csak 900-at sikerült teljesíteni, akkor a 30.000 Ft 25%-át visszautaljuk. Fontos! A követők megtartása az ügyfél feladata. Pl. Ha 1500 követő érkezik általunk egy profilra, viszont 600 úgy dönt, hogy leállítja a követést az nem a SMVIP csapat felelőssége. Ebben az esetben nem történik visszautalás.

Fontos megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy csapatunk igyekszik a vállalt követő számot arányosan teljes hónapra szétosztva irányítani a profilra megtörténhet, hogy vannak sokkal erősebb napok, illetve olyan napok/hetek amikor szinte teljesen áll 1-1 profil fejlődése. Előfordulhat, hogy 1-2 nap alatt történik meg 1-2 heti fejlődés. Így a lassulással kapcsolatban történt észrevételeket szívesen fogadjuk, mert hiba bármikor előfordulhat a rendszerben. Viszont a reklamációval/visszautalással kapcsolatos megkeresésekkel tisztelettel megkérjük az ügyfeleket, hogy várják meg 1-1 hónap teljes leteltét. Ha továbbra is úgy érzik, hogy nem teljesítettük az általunk vállalt feltételeket, akkor írásban a info@socialmediavipassistance.com email címen kérvényezhetik ennek felülvizsgálatát.

 

Szolgáltatás Lemondása

A próbahét letelte után, illetve hónapról hónapra az összeg automatikusan levonásra kerül az ügyfél számlájáról. A fizetés a PayPal világszinten biztonságáról elismert rendszerén keresztül történik. Itt az ügyfél a saját PayPal felületére belépve bármikor le tudja mondani a megújuló fizetést. A már kifizetett időszakra a szolgáltatás automatikusan folytatja a működést kivéve ha az ügyfél az info@socialmediavipassistance.com címen azonnali leállítását külön nem kérvényezi. A már megtörtént fizetést semmilyen esetben nem áll módunkban visszautalni. A lemondott feliratkozás után az ügyfél profilja automatikusan törlődik a rendszerünkből és felbontásra kerül a két fél által kötött szerződés.

 

Kapcsolattartás

2020-tól a SMVIP csapata az info@socialmediavipassistance.com címre beérkezett üzemeltetéssel kapcsolatos üzenetekre beérkezési sorrendben munkanapokon, munkaidőben válaszolnak. Instagram oldallal, üzemeltetéssel, stratégiákkal stb. való kérdésekkel kapcsolatban kérjük jelentkezzen konzultációra a https://www.smvip.hu/konzultacio oldalon. Így a kérdőívünket kitöltve csapattagjaink felkészülten tudnak válaszolni az ügyfeleink által megfogalmazott instagram oldalakkal kapcsolatos kérdésekre.

Fontos! A konzultáció csak a fizetés befejezését követően válik hivatalossá és ezután nem térítheti vissza. Ha valamilyen okból egyik tagunk sem tudna megjelenni a tervezett időben, akkor az SMVIP csapat mindent megtesz annak érdekében, hogy megtalálja a következő lehetséges időpontot, amely mind az ügyfélnek, mind a csapatnak megfelel.


Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

 

Adatkezelési szabályok:


Adatkezelési tájékoztatónk megtalálható a weboldalunkon
Adatvédelmi nyilvántartási számunk: kérelem folyamatban
Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, megszűnése, teljesedésbe menése és a számlázás után.

 

A megvásárolható szolgáltatások köre:

 

 

Online Instagram marketing eszköztár és kezelőfelület különböző bővítményekkel és funkciókkal igény szerint. A szolgáltatás árának változtatását korlátlanul fenntartjuk, az csak online vásárolható meg. Az árak nem tartalmaznak ÁFA-t.
 

Fizetési módok:


Egyedül PayPal-on keresztüli fizetés lehetséges.

 

 

A megrendelések feldolgozása, teljesítése:


Megrendelését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé. A szerződést Szolgáltató a meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató mihamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.

 

Elállás, felmondás:


A szolgáltatással kapcsolatos feliratkozás bármikor lemondható az ügyfél saját PayPal fiókján belül, 3 napos próba minden profillal egyszer lehetséges. A már megtörtént fizetést nem áll módunkban visszatéríteni.
 

Kellékszavatosság, termékszavatosság:


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató (Kiss Gergely Christopher egyéni vállalkozó, Kisadózó) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató (Kiss Gergely Christopher egyéni vállakozó, Kisadózó) vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Panaszkezelés:

 

Panaszait, észrevételeit az info@socialmediavipassistance.com email címen jelezheti felénk.

Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.
Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. A platform elérhető az alábbi linkről: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: 

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek